Portálkapu  |   Hírek  |   Rendezvények  |   LogCenter  |   Karrier  |   Tudakozó 
Főoldal  |  HU  |  EN
Fuvarozz onlineonline fuvarozás, fuvar börze, licitálás
A-AA+
Belépés
Felhasználó
Jelszó

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

 

Jelen dokumentum (a továbbiakban: Szerződés) részletezi azon a feltételeket, amelyek a DLM Consulting Kft. (a továbbiakban DLM) által nyújtott szolgáltatások Felhasználók általi igénybevételére vonatkoznak. A szolgáltatások igénybevétele a www.fuvarozzon.hu (a továbbiakban: „online fuvarbörze”) domain címen keresztül kizárólag ezen feltételek és szabályok alapján vehetőek igénybe. A Szerződésben rögzített feltételek elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy DLM a Szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások azok weboldalon történő megjelentetésével egyidejűleg lépnek hatályba. A Szerződés elfogadásával a Felhasználó a feltételek valamennyi jövőbeni módosítását is elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti és tudomásul veszi. A Felhasználó a Szerződést, sem egészében, sem annak valamely részletében sem jogosult semmilyen módon megváltoztatni, kiegészíteni, annak rendelkezését módosítani. A Felhasználó a Szerződés feltételeinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy DLM a Szerződést bármikor jogosult módosítani, avagy megszűntetni, akár a weboldal működtetésének beszűntetésével is minden - akár előzetes – értesítés nélkül, amelyből eredően semmilyen felelősség őt nem terheli. A Szerződés 2010.09.01. napjától érvényes és hatályos minden Felhasználó vonatkozásában.

A weboldalon és a Szerződésben a szolgáltatást nyújtó(k) Szolgáltató, illetve Szolgáltatók néven kerül megjelölésre, míg azon természetes személyek, illetve nem természetes személyek, amelyek a Szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat igényben kívánják venni, és áruikat, tárgyaikat aukcióra bocsátják Megrendelő, illetve Megrendelők néven kerülnek megjelölésre. Szolgáltató(k) és Megrendelő(k) a Szerződésben és a weboldalon együttesen Felhasználó, illetve Felhasználókként kerülnek meghatározásra.

 

A Szerződésben használt definíciók az alábbi jelentéssel bírnak:

www.fuvarozzon.hu: online fuvarbörze, aukciós piactér, amely a www.fuvarozzon.hu vagy a fuvarozzon.hu címen érhető el.

Felhasználó: az a magánszemély, jogi személyiséggel rendelkező, avagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéb szervezet, amely megfelel a Szerződésben előírt feltételeknek és regisztrál a www.fuvarozzon.hu oldalon.

Megrendelő: az a Felhasználó, aki fuvarra, szállításra vonatkozó igénye alapján aukciót indít.

Szolgáltató: az a Felhasználó, aki az aukciót eredményes elnyerése esetén azt teljesíteni tudja a Szerződésben rögzített feltételek mellett (pl. fuvarozó, költöztető, szállítmányozó, szemétszállító, stb.)

Alapszolgáltatás: a www.fuvarozzon.hu weboldalon történő regisztráció, valamint a regisztráció alapján az aukciókon történő részvétel lehetősége.

 

1.)    DLM egy független szolgáltató

Az online fuvarbörze működtetését DLM az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekrtv.) rendelkezései szerint végzi. DLM semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott online fuvarbörzén tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá az online fuvarbörzén elérhető szolgáltatások hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

DLM nem fuvarozó, szállítmányozó vagy egyéb, közvetítéssel foglalkozó gazdasági társaság. DLM olyan online elektronikus szolgáltatást biztosít a Felhasználók részére, amely a Megrendelők és Szolgáltatók kapcsolatteremtésére nyújt lehetőséget annak érdekében, hogy azok egymással megállapodásra juthassanak a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan. Mindezek alapján DLM nem részes fele a Felhasználók egymás közötti jogviszonyának, a közöttük létrejött megállapodásnak, a szolgáltatások minőségére, biztonságára, jogi vonatkozásaira nincsen ráhatása, befolyása.

DLM nem vállal felelősséget sem a Szolgáltatók, sem a Megrendelők közötti kapcsolat létrehozására, sem a létrejött megállapodásokból bármely felet terhelő kötelezettség teljesítésére, sem az abból származó jogok biztosítására. DLM nem vállal felelősséget a Felhasználók teljesítőképességére és –készségére.

A Felhasználók tudomásul veszik a Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával, hogy DLM nem részese sem a Felhasználók egymás közötti kommunikációjának, felelősségvállalásának és bármely Felhasználó által nyújtott szolgáltatás, kötelezettségvállalás nem minősülhet az DLM által vállalt szolgáltatásnak, illetve kötelezettségvállalásnak.

Felhasználók tudomásul veszik, hogy DLM nem tehető felelőssé, ha az írásos vagy szóbeli megállapodásoktól eltérően jár el bármely fél.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés fennállása, a weboldal általa történő használata, a Felhasználó általi szolgáltatás-nyújtás nem hoz létre semmilyen ügynöki, partneri, joint venture viszonyt, munkajogi jogviszonyt, franchise jogviszonyt DLM és Felhasználó között, és nem jön létre felek között a Szerződéssel létrehozni kívánt jogviszonyon felül egyesülés, társulás, egyéb gazdasági kapcsolat annak alapján.

 

2.)    Tagsági viszony

A szolgáltatásaink kizárólag azok számára érhetőek el, akik a hatályos magyar jogszabályok értelmében jogképességgel, teljes cselekvőképességgel, illetve korlátozás nélküli szerződéskötési képességgel rendelkeznek. Szolgáltatásainkat 18 év alattiak kizárólag törvényes képviselőjük jóváhagyásával és beleegyezésével vehetik igénybe. Az ideiglenesen vagy határozatlan időre felfüggesztett tagságú Felhasználók nem vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A tagsági jogok nem ruházhatóak át, nem értékesíthetőek harmadik személy(ek) részére, kivéve, amennyiben valamely Felhasználó vonatkozásában jogutódlás következik be, amely esetben a tagsági jogok jogutód részére történő átruházás szándékáról Felhasználó köteles DLM-et értesíteni, aki az értesítéstől számított 3 munkanapon belül dönt arról, hogy engedélyezi-e az átruházást, vagy azt megtiltja.

A DLM által működtetett online fuvarbörzén aukció indítására és termék feltöltésére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, ha a regisztrációt követően teljes jogú felhasználói státusszal rendelkezik.

Amennyiben üzleti vállalkozásként regisztrál egy Felhasználó, a regisztrálással egyúttal kijelenti, hogy jogosult a regisztrációt végző a Szerződés megkötésére, és az a Felhasználó és DLM között jogilag kötelező erővel bíró szerződést hoz létre.

DLM-et nem terheli felelősség, amennyiben bármely Felhasználó nem rendelkezik az általa kínált, illetve nyújtott szolgáltatás kifejtésére vonatkozó, a jogszabályok által megkövetelt engedélyekkel.

A Felhasználók a Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszik, hogy a www.fuvarozzon.hu weboldal kizárólag fuvarozás, szállítmányozás, egyéb logisztikai tevékenységi körökben nyújt szolgáltatást, így felkínált szolgáltatásaik is kizárólag ezen tevékenységi körökbe tartozhatnak. A Felhasználók a regisztrációval kötelezik magukat, hogy a weboldalt kizárólag az általuk kínált szolgáltatás nyújtására használják, és nem használják azt más szolgáltatások, vagy bármilyen áru reklámozására, kivéve, amennyiben arra DLM engedélyt ad. Ezen rendelkezés megsértése a Felhasználó felfüggesztését, vagy kizárását vonhatja maga után.

 

3.)    Felhasználói feltételek módosulása, módosítása

A Felhasználók tudomásul veszik, hogy DLM jogosult egyoldalúan a Szerződés rendelkezéseit kiegészíteni, módosítani, azok vonatkozásában újabb felhasználói és működési szabályokat meghozni, amelyeket jogosult a honlap bármely részén közzétenni. Az így közzétett módosítások, kiegészítések automatikusan a Szerződés részévé válnak azonnali hatállyal azok közzétételétől kezdődően. Amennyiben bármely kiegészítő rendelkezés a Szerződés rendelkezéseivel ellentétes, abban az esetben a Szerződés rendelkezéseit a kiegészítő rendelkezés felülírja, és az válik irányadóvá.

 

4.)    Díjak

A www.fuvarozzon.hu weboldalon történő regisztráció díjmentes. [A rendszer igénybevétele a tesztüzem alatt ingyenes.] DLM legkésőbb a tesztüzem utolsó napját követő napon a tesztüzemet követően irányadó és bevezetésre kerülő díjakat a weboldalon közzéteszi. A Megrendelők számára az oldal Alapszolgáltatásai továbbra is ingyenesek maradnak.

 

5.)    Eredményesen lezárult aukciók visszamondása

Eredményesen lezárult aukció visszamondásának minősül, amennyiben az aukció nyertese vagy az adott aukcióval érintett Megrendelő visszamondja az aukciót, azaz az aukció lezárását követően, azonban a szolgáltatás teljesítését megelőzően jelzi, hogy az aukció alapján létrejövő jogviszonyból eredő kötelezettségeit nem kívánja, illetve nem tudja teljesíteni.

 

DLM felé a meghiúsult aukciót azt követően kell jelezni, miután egyértelművé vált mindkét fél számára, hogy az aukcióra felkínált szolgáltatás teljesítése véglegesen meghiúsult.

A DLM-hez valamely fél által eljuttatott visszamondási kérelmet DLM megküldi a másik fél részére, amely félnek 72 óra áll rendelkezésére, hogy az alábbi nyilatkozatok valamelyikét megtegye:

- az aukciót visszamondó fél visszamondását és annak indokait elfogadja;

- a visszamondást elfogadja, azonban annak indokát részben, vagy egészben nem, és saját indoklását a válaszban rögzíti;

- a visszamondást nem fogadja és, és kéri a DLM általi felülvizsgálatot.

 

Amennyiben a visszamondás a másik fél által elfogadásra kerül, a lezárt aukció törlésre kerül, és a felkínált fuvarozás újra aukcióra bocsátható vagy törölhető.

Amennyiben a visszamondást a másik fél nem fogadja el, a másik fél álláspontjáról történő tudomásszerzését követő 3 munkanapon belül DLM felülvizsgálja a helyzetet és dönt az aukció törlésének engedélyezéséről, vagy megtiltásáról.

Amennyiben a másik fél a fentiekben meghatározott 72 órán belül nem válaszol, a visszamondás és annak indoklása automatikusan elfogadottnak minősül a másik fél részéről.

 

Amennyiben a visszamondási kérelem elfogadásra kerül (a másik fél által vagy automatikusan) a konkrét aukció kapcsán felmerült díjak a vétlen félnek visszajárnak. Az aukció meghiúsulásáért felelős fél felelősségének megállapítása vonatkozásában DLM önállóan, saját hatáskörben eljárva, belátása szerint dönt, és dönt egyúttal a díj(ak) esetleges visszatérítéséről.

 

Minden visszafizetés a fizetés módján és pénznemében történik, amely költségét a visszafizetendő összegből DLM jogosult levonni, és a visszafizetést ily módon teljesíteni. Az ebből eredő bármely felet ért kárért DLM a felelősségét kizárja.

 

A visszamondással kapcsolatosan DLM által hozott bármilyen tartalmú döntést a Szerződés feltételeinek elfogadásával Felhasználók már most elfogadnak, és kijelentik, hogy a döntést tudomásul veszik, továbbá elfogadják, hogy a döntés alapján bármely okból eredően felmerült kárukért DLM a felelősségét kizárja. A döntés végleges, további felülvizsgálatnak nincs helye.

 

Minden Felhasználó jogosult 10 eredményesen lezárt aukció esetén 1 aukció ingyenes visszamondására, amely a Felhasználó minősítését nem befolyásolja. Ezen felüli visszamondás esetén DLM egyedi döntés alapján jogosult megállapítani a visszatérítendő díjat.

 

A visszamondás ingyenessége a www.fuvarozzon.hu weboldal használatával felmerülő költségek alóli mentesülést jelenti, amely ingyenesség nem vonatkozik a Felhasználók egymás közötti elszámolására.

 

Tekintettel arra, hogy DLM célja a weblap üzemeltetésével a tisztességes üzleti kapcsolatok biztosítása és elősegítése, ezért amennyiben valamely aukció hamis vagy hamis színben feltüntetett indokkal kerül visszamondásra, illetve minden olyan kísérlet esetén, ami egy teljesített fuvar után járó sikerdíj meg nem engedett módon történő visszaszerzésére irányul, DLM a visszamondási kérelmet elutasítja, illetve ezen Felhasználó köteles erre irányuló igény esetén DLM részére kártérítést fizetni.


 

8.) Összeférhetetlenség

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szerződés rendelkezéseinek általa történő maradéktalan betartása, valamint a www.fuvarozzon.hu weboldal használata, nem ütközik semmilyen egyéb olyan megállapodásba, szerződésbe vagy egyéb jogi kötelembe, amelynek a Felhasználó részese.

 

9.) Felelősség alóli mentesítés

Amennyiben valamely Felhasználónak egy, vagy több másik Felhasználóval vitája, vagy peres jogvitája merülne fel, ezen Felhasználók kötelesek a DLM-et, annak tisztségviselőit, tagjait, munkavállalóit, megbízottait minden igénytől, követeléstől, kártól mentesíteni, eredjen az bármely típusú, eredetű, ismert vagy ismeretlen, vélt vagy valós, nyilvános, vagy nem nyilvános okból. Az ilyen vitákban a DLM nem köteles részt venni, és Felhasználók tartózkodni kötelesek attól, hogy DLM-et a jogvitába bevonják akár valamely fél oldalán, akár felektől független résztvevőként.

 

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A DLM által működtetett online fuvarbörzén jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.
Amennyiben az online fuvarbörzén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden a DLM által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és DLM érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban DLM jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a DLM nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a DLM-nél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

 

Amennyiben a www.fuvarozzon.hu online fuvarbörzén a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy DLM az Ekrtv. alapján jár el, és az aukciót eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. DLM a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

 

10.) Fuvarozási együttműködés

A Megrendelő köteles az elfogadott ajánlat feltételei mellett a Fuvarozóval együttműködni és az ajánlat elfogadása alapján létrejövő jogviszonyból eredő kötelezettségeit teljesíteni, amennyiben az nem ütközik a vonatkozó jogszabályok és a Szerződés rendelkezéseibe.

Az aukcióra bocsátott termék weboldalra történő feltöltésekor meg kell jeleníteni a feltöltött termék, vagy szolgáltatás pontos, a valósággal megegyező paramétereit és tulajdonságait.

A Felhasználó a termék feltöltésével és az aukció elindításával felelősséget vállal a termék vagy szolgáltatás leírásnak történő megfelelősségéért.

Az online fuvarbörzén elfogadott ajánlat kötelmet jelent, abból nem lehet elállni, kivéve (a.) a Szolgáltató fizikailag módosít az ajánlat feltételein, (b.) tipográfiai hiba történt, (c.) a nyertes Szolgáltató nem felismerhető, nem lehet vele kapcsoltba lépni.

A DLM által működtetett online fuvarbörzén - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 211. §-a szerint - az érvényes ajánlatot tevő Felhasználó, mint vevő az aukció zárásáig az ajánlatához kötve marad, mivel az aukciós szolgáltatás jellegéből kifolyólag az ajánlati kötöttség kizárása nem lehetséges. Az ajánlati kötöttség időtartama az aukció időtartamával egyezik meg.

Szolgáltató jogosult a fuvar tárgyának szállítás előtti megvizsgálására, átvizsgálására, és amennyiben az a jelen Szerződés, és/vagy a hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján nem szállítható, fuvarozhat, a fuvarozást, szállítást visszautasíthatja.

 

Az aukció sikeres lezárásával a Szolgáltató és a Megrendelő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mindkét fél köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Szolgáltató köteles a Megrendelő által fuvaroztatni kívánt árut elszállítani, Megrendelő pedig köteles az árut fuvarozás céljából Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátani, a szolgáltatást igénybe venni.

Amennyiben valamely fél nem teljesíti kötelezettségét és ezt a másik fél a DLM ügyfélszolgálatán jelzi, DLM jogosult a szerződésszegő fél felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni, addig, ameddig a tranzakciót a sérelmet szenvedett fél sikeresnek, vagy teljesítettnek nem igazolja vissza.

A feleknek a licitálási periódus lejártának napjától számítva 2 munkanapon belül, de legkésőbb a Megrendelő által kért szállítási határidőt 24 órával megelőzően kell felvenni a kapcsolatot egymással. Amennyiben ez a kapcsolatfelvétel a határidőn belül nem történt meg, úgy a Megrendelő jogosult az igényelt szolgáltatást újra aukcióra bocsátani.

Fentieken túlmenően DLM az esetet kivizsgálja, és dönt a bármely fél által az aukció tekintetében már befizetett díjak visszafizetése kérdésében. Ezen eljárás idejére DLM jogosult bármely fél Falhasználói jogosultságát felfüggeszteni. A kapcsolatfelvétel elmaradásában, és ily módon az aukció teljesítésének meghiúsulásában vétlen félnek az aukciós díj visszafizetésre kerül.

Amennyiben a kapcsolatfelvétel meghiúsulása valamely félnek felróható, akkor a másik fél jogosulttá válik a vétő felet minősíteni.

 

11.) Tiltott szállítmányok

 

Tiltott szállítmány minden olyan dolog, amely veszélyt jelent az egészségre, biztonságra vagy vagyontárgyakra (mint például a robbanóanyag, radioaktív anyagok, gyúlékony gázok, toxikus anyagok), valamint amelynek szállítását, illetve online fuvarbörzén keresztül történt jogviszony alapján történő szállítását jogszabály tiltja.

A törvény által megengedett veszélyes anyagok szállítása a www.fuvarozzon.hu weboldalon keresztül abban az esetben megengedett, ha a dolog veszélyességére egyértelműen rámutat a Megrendelő, illetve részletezi a szállítás törvényes feltételeit. Ilyen esetben a Szolgáltatónak is nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel és feltételekkel ilyen áruk szállításához.

A DLM által működtetett online piactéren többek között, de nem kizárólagosan tilos az alábbi dolgokkal (áruk, termékek, szolgáltatások) kapcsolatos fuvaroztatási szándék aukcióra bocsátása:

         kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, hasonló hatású szer;

         lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;

         hamis vagy hamisított termék (pl. olyan márkajelzéssel ellátott termék, amely félrevezetheti a vevőket a termék vagy szolgáltatás eredetét, mennyiségét, minőségét, összetevőit, teljesítményét, használhatóságát, javítását, karbantartását, vagy más fontos jellemzőjét illetően, valamint tilos az ilyen adatokra vonatkozó információk visszatartása is);

         hamis márka- vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék;

         olyan termék, amely önmagában, vagy a termék közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélést;

         szerzői jogvédelem alatt álló termék másolt, hamisított példánya, illetve minden olyan egyéb tevékenység, eszköz, szoftver, amely elősegíti vagy alkalmas a szerzői jog megsértésére;

         emberi szerv, szövet;

         bármely olyan termék vagy szöveg, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot;

         egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szöveg.

Tilos továbbá direkt kapcsolatfelvételre buzdító (email címet, telefonszámot, elérhetőséget tartalmazó weboldalt, vagy annak nevét) termékleírást, vagy képet elhelyezni, kivéve, ha a felhasználónak a DLM-el kötött egyéb szerződése azt kifejezetten megengedi a Felhasználó számára.

 

12.) A Szolgáltató

A Szolgáltatónak engedéllyel kell rendelkeznie minden olyan dolog szállítására, amelyre licitál. A Szolgáltató elismeri, hogy kizárólagos felelőssége van a tekintetben, hogy minden törvényi előírásnak megfeleljen az általa vállalt szolgáltatás teljesítéséhez, és tudomásul veszi, hogy a valótlan adatok közléséből harmadik személyek oldalán felmerülő kárért kártérítési kötelezettség terheli.

Ajánlat adásánál az ajánlat minden részletét ki kell fejteni, ha szükséges, akkor a www.fuvarozzon.hu által adott űrlapon található információkon túl is. A Megrendelő ezen információk alapján hoz döntéseket, így Szolgáltatónak minden lényeges, vonatkozó információt meg kell adnia. Amennyiben az aukción megállapodott díjon felül Szolgáltató további anyagi követeléssel állna elő, a www.fuvarozzon.hu jogosult a Szolgáltató kizárására. Szolgáltató csak az aukción adott nyertes licit összegét követelheti a Megrendelőtől.

A www.fuvarozzon.hu oldalon található távolság és út kalkulációt extra szolgáltatásként nyújtja az oldal, de annak pontosságáért nem vállal felelősséget. Javasoljuk az egyeztetést Megrendelővel az útvonal megtervezése kapcsán!

 

13.) Szövegminősítő zászló rendszer

A www.fuvarozzon.hu oldalon a Felhasználóktól érkező szövegekért és egyéb tartalomért az oldal üzemeltetője nem tartoznak felelősséggel. A szövegek ellenőrzése, cenzúrázása elsődlegesen a Felhasználók közössége által, a Felhasználók által tett bejelentések segítségével történik. A Felhasználók azon szövegrészletekben, weblap tartalmaknál, ahol ezt az üzemeltető lehetővé teszi, megjelölhetik az általuk véltek szerint a Szerződés, a jogszabályok rendelkezéseinek, illetve a weboldal céljának és szellemiségének ellentmondó tartalmakat. A megjelölt szöveget az oldal üzemeltetője ellenőrzi és amennyiben indokolt, törli azt.

Ezen fentiekben részletezett lehetőség lámpák általi jelöléssel történik. A zöld lámpa az alapállapotot jelöli, a piros lámpa a Felhasználó által megjelölt szöveget mutatja. Az üzemeltető ellenőrzése alapján a zöld lámpa azt jelzi, hogy a Felhasználó által megjelölt szöveg az üzemeltető megítélése alapján nem szorult javításra vagy nem volt indokolt a törlése.

Azon Felhasználó, aki által feltöltött tartalmak három alkalommal piros lámpás jelölt minősítést kapnak, a weboldal használatából kizárásra kerül.

 

14.) Információk megadása

A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik az általa megadott adatokért, információkért. A megadott személyes, vállalati, fuvarozási, szolgáltatási adatok, információk valósnak, pontosnak és törvényesnek kell lenniük. Tilos személyes elérhetőséget megadni az oldalon annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a www.fuvarozzon.hu-nak fizetendő díj.

Tilos olyan szolgáltatást meghirdetni, amely elnyerése alapján a DLM-nek történő díjfizetés bármilyen vonatkozásban DLM bármilyen irányú felelősségét vetné fel, vagy keletkeztetne DLM részére jogi, anyagi, egyéb felelősséget, avagy amellyel DLM jogszabályt, avagy a Szerződés rendelkezéseit sértené.

 

A fuvarozzon.hu kizárólag közvetítőként vesz részt a weboldal Felhasználók részére történő biztosításával a Felek közötti kapcsolatban, amelyre tekintettel kizárja felelősségét az oldalon közzétett információkért, kommunikációért. Az oldal üzemeltetője nem vállal felelősséget a www.fuvarozzon.hu weboldalon megjelenő adatok, információk pontosságáért.

Az oldal üzemeltetője ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan, minden előzetes értesítés vagy egyeztetés nélkül töröljön minden olyan tartalmat, amely sérti a Szerződést, bármely jogszabályt, avagy bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét.

 

A Felhasználó elfogadja, hogy az általa közölt információ, tartalom vagy kommunikáció

-          nem lehet jogsértő, és nem sértheti a Szerződés rendelkezéseit;

-          nem sértheti harmadik fél szellemi alkotásokhoz fűződő jogát és szerzői jogát;

-          nem lehet sértő, közönséges vagy pornográf;

-          nem sértheti más Felhasználó jogait, a weboldalt vagy annak üzemeltetőjét.

-          nem tartalmazhat vírust, trójai programot vagy bármilyen számítógépes tartalmat, amely az oldalnak vagy a többi felhasználónak kárt okozhat.

-          nem módosíthatja az oldal informatikai forráskódját, megjelenését

-          nem eredményezi a weboldal Szerződés szerinti céltól eltérő használatát.

 

15.) Csalás

DLM csalás esetén jogosult azonnali hatállyal felfüggeszteni vagy kizárni a Felhasználót, ezen túlmenően pedig kártérítési igényt is jogosult érvényesíteni a jogsértővel szemben. A Felhasználóknak tilos a liciteket manipulálni, másokkal összejátszani, vagy egyéb meg nem engedett módon az aukciókat befolyásolni.

 

Csalásnak minősülnek a Díjak vonatkozásában tanúsított alábbi magatartások:

-          Tilos a nyertes liciten túlmenően bármilyen további pénzt, vagyoni vagy nem vagyoni ellenszolgáltatást követelni a Megrendelőtől. A nyertes árnak minden adót is tartalmaznia kell, így a nyertes ajánlat ára, az az ár, amit a Megrendelőnek fizetnie kell.

-          Tilos a Megrendelő részére az olyan tartalmú közlés, amely szerint a DLM képviseletében a Szolgáltató szedi be a DLM-nek járó sikerdíjat.

-          Tilos részt venni minden olyan tranzakcióban, tevékenységben, ügyletben, ami ellehetetleníti, megakadályozza, vagy meghiúsítja DLM részére sikerdíjának megszerzését.

 

Minősítések.

Felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy DLM nem minősíti sem a Megrendelőt, sem a Szolgáltatót, és nem minősíti a teljesített szolgáltatást sem. Erre tekintettel a Felhasználók tájékozódását kizárólag a weboldalon rendelkezésre álló minősítési rendszer segíti. A minősítési rendszer hatékony működtetése érdekében TILOS:

 

-          valótlan minősítést adni,

-          a weboldalon valamely Felhasználótól kapott minősítést saját vagy harmadik személy weboldalán, saját vagy harmadik személy reklám és/vagy marketing anyagában felhasználni.

-          valamely Felhasználótól több minősítést beszerezni.

-          Felhasználónak bármilyen módon saját magát minősíteni

-          valamely Felhasználót kedvezőbb minősítés érdekében befolyásolni, részére e célból előnyt biztosítani, vagy előny biztosítását kilátásba helyezni.

 

16.) Off-line kommunikáció

Tilos a www.fuvarozzon.hu weboldalt megkerülve, a www.fuvarozzon.hu weboldalon listázott aukciók bármelyikét a weboldalon kívüli bármely módon meghirdetni, arra ajánlatot kérni, illetve arra ajánlatot adni.

Ilyen kommunikációnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 

-          személyes adat, személyes elérhetőség, e-mail, fax, telefon, weboldal elérhetőség, vagy bármely egyéb elérhetőség www.fuvarozzon.hu weboldal kérdésfeltevésre, válaszolásra alkalmas felületén, jelszóban, fórumokon, leírásokban, stb. történő megadása, avagy ezen helyekről szerzett információ fenti célból történő felhasználása.

 

DLM fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa, kiegészítse, törölje azon adatokat, szövegeket, tartalmakat, amelyek a fenti rendelkezésbe ütköznek, valamint arra, hogy a fenti rendelkezést megsértő Felhasználót kizárja.

 

17.) Tagsági kérelem elutasítása, tagság megszüntetése

A fuvarozzon.hu fenntartja a jogot, hogy bármikor, egyoldalúan, akár indok és előzetes értesítés nélkül bármely tagsági kérelmet elutasítson, vagy Felhasználó tagsági jogait megszüntesse. Az elutasításra vagy a tagság megszüntetésére többek között, de nem kizárólagosan indokot adhat amennyiben,

-          a Felhasználó bármely módon a www.fuvarozzon.hu weboldal, vagy DLM megkárosítására törekszik vagy sérti annak jogait,

-          a Felhasználó egynél többször regisztrál,

-          a Felhasználó nem, illetve késedelmesen fizeti meg a DLM jogosan járó díját,

-          a Felhasználó manipulálni próbálja az értékelési rendszert,

-          a Felhasználó megsérti bármely pontját a Szerződésnek.

 

18.) Tagsági kérelem megújítása

Kizárt felhasználó a kizárást követően legkorábban 6 hónap múlva írásban kérheti a tagságának visszaállítását megjelölve az újbóli felvételére irányuló kérelmének indokát, és elérhetőségeit. DLM a kérelmet saját hatáskörben, indoklási kötelezettség nélkül jogosult elbírálni. A kérelem benyújtása nem keletkeztet jogot a kérelmező részére a tagként történő regisztrációja tekintetében. A döntésről DLM saját belátása szerint indoklással ellátott, avagy indoklás nélküli e-mail formában történő értesítéssel tájékoztatja, amely döntés véglegesnek tekintendő.

 

19.) Adatkezelés

A Felhasználó beleegyezik, hogy adminisztrációs okokból minden tranzakcióról és kommunikációról másolatot őrizzen meg az oldal üzemeltetője.

A Felhasználó személyes adatait DLM bizalmasan az adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint kezeli. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatait a vonatkozó jogszabályi keretek között DLM a hatóságok részére hozzáférhetővé teheti, illetve azokat köteles hozzáférhetővé tenni.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait DLM felhasználja ahhoz, hogy tájékoztatást nyújtson a weboldalon megvalósított fejlesztésekről, szolgáltatásokról, hivatalos értesítésekről.

Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja a Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával, hogy DLM a Felhasználó részére hírlevelet küldjön. A hírlevél szolgáltatásáról Felhasználó korlátozás nélkül leiratkozhat DLM ügyfélszolgálatának küldött e-mail útján.

20.) A Szolgáltató kijelenti, hogy nem folyik ellene olyan eljárás, amely vagy annak kimenetele megakadályozhatja a vállalt szolgáltatás elvégzésében.

 

21.) Javaslatok felhasználása

A Felhasználók által beérkező, az oldal működésére vonatkozó javítási szándékú javaslatokat a www.fuvarozzon.hu bármikor felhasználhatja oly módon, hogy annak felhasználásáért nem jogosult a Felhasználó semmilyen jogcímen, semmilyen díjra, jogdíjra, vagy bármilyen anyagi ellenszolgáltatásra.

 

22.) Minősítéssel kapcsolatos módosítások, visszavonások

A minősítési rendszer az egyik kulcs eleme az online fuvarbörzének, amely alkalmas a Felhasználók döntéseit befolyásolni. Éppen ezért a minősítések véglegesek, azokat később módosítani nem lehet. Amennyiben nem ért egyet a Felhasználó a másik fél minősítésével, a következő lehetőségei vannak:

-          Közvetlen válasz a minősítésre: ebben az esetben a minősítés és az arra adott válasz egy helyen látható.

-          Minősítés kölcsönös visszavonása: amennyiben a minősítések kölcsönös visszavonásáról mindekét fél egyhangúlag megegyezett, ezt írásban köteles jelezni DLM felé. Ebben az esetben a minősítés szövege a Felhasználó adtalapján marad kölcsönösen visszavonva megjegyzéssel, de a minősítési pontszámba nem számít bele.

 

DLM jogosult a minősítést eltávolítani, amennyiben az meg nem engedett, jogsértő tartalmú.

 

23.) Szellemi tulajdonjog védelme

A www.fuvarozzon.hu weboldal és annak részei a DLM tulajdonát képezik. DLM fenntartja a jogot annak színvilágára, grafikájára, megjelenésére, megoldásaira, az azzal kapcsolatos know-how-ra, üzleti modelljére, megjelöléseire, a HTML kódra, stb. egyaránt. Tilos az oldal bármely részét másolni, eladni, módosítani, azt felhasználni vagy tovább értékesíteni. A Felhasználó köteles tartózkodni attól, hogy a www.fuvarozzon.hu domain névhez hasonló néven más domain nevet regisztráltasson. A jelen pontban rögzítettek megsértéséből eredően a Felhasználó kártérítést köteles DLM részére megfizetni annak erre irányuló igénye esetén.

 

24.) Biztonság

A www.fuvarozzon.hu az iparági standardoknak megfelelő biztonsági eljárásokkal védi a Felhasználók személyes adatait. Mindezek ellenére a tökéletes biztonságot nem tudja garantálni. Az oldal folyamatos és biztonságos elérését sem tudja garantálni, mivel ezt számos körülmény befolyásolja, amelyekre nincs az üzemeltetőnek ráhatása.

A www.fuvarozzon.hu minden tőle elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a szolgáltatás zavartalan elérhetőségét, azonban 100%-os elérhetőséget nem tud garantálni.

DLM -et semmilyen felelősség nem terheli abban az esetben, ha a szolgáltatás bármilyen technikai, vagy egyéb ok miatt átmenetileg, vagy véglegesen elérhetetlenné válik. A szolgáltatás átmeneti üzemszünete esetén a fuvarozzon.hu sem a Felhasználó, sem a Szolgáltató felé nem tartozik semmilyen felelősséggel még abban az esetben sem, ha az üzemszünet folyamatban lévő aukció időszaka alatt következett be.

 

25.) Törvényi hatály

A Szerződés és a www.fuvarozzon.hu weboldal használata a Magyar Köztársaság joga alá tartozik, amelyre tekintettel a nem vagy nem teljes részletességgel szabályozott kérdésekben is a Magyar Köztársaság jogszabályai irányadóak.

 

 

szállítás, fuvarozás online
© 2010 DLM Consulting - Fuvarozzon.hu - Minden jog fenntartva